Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: de door of namens JaMeBa Zonnepanelen te verlenen diensten met betrekking tot de installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten, zoals nader omschreven in de overeenkomst.

Installateur: het installatiebedrijf dat JaMeBa Zonnepanelen inschakelt voor de aflevering en installatie van de producten.

Klant: degenen die met JaMeBa Zonnepanelen een overeenkomst sluit voor het leveren van diensten voor JaMeBa Zonnepanelen, danwel aan wie JaMeBa Zonnepanelen een aanbod hiertoe doet.

Offerte: de door JaMeBa Zonnepanelen aan de klant uitgebrachte offerte voor de levering van producten en/of diensten.

Overeenkomst: overeenkomst tussen JaMeBa Zonnepanelen en de klant voor de levering van producten en/of diensten. De overeenkomst bestaat uit de offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze algemene voorwaarden.

Producten: de zonne-energie-installatie, inclusief alle hiertoe behorende onderdelen, alsmede alle andere componenten en materialen, benodigd voor het samenstellen van een werkend systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormen, technische installatie, het frame en de installatie om de prestatie van de zonne-energie-installatie te monitoren/registeren. JaMeBa Zonnepanelen: JaMeBa Zonnepanelen is een VOF en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78245702.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met terzake levering en diensten van JaMeBa Zonnepanelen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door JaMeBa Zonnepanelen te zijn bevestigd.
2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter vernietigd worden, danwel anderszins niet bindend worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst
3.1. Iedere aanbieding of offerte door of namens JaMeBa Zonnepanelen is vrijblijvend en bindt JaMeBa Zonnepanelen niet, tenzij dit door JaMeBa Zonnepanelen schriftelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen heeft een offerte van JaMeBa Zonnepanelen een geldigheidsduur van 30 dagen. De offerte is gebaseerd op de door de klant
verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. De prijzen in de offerte van JaMeBa Zonnepanelen zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Een samengestelde offerte verplicht JaMeBa Zonnepanelen niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen diensten, tegen een dienovereenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3. Na ondertekening van de offerte door de klant, komt eerst een definitieve overeenkomst met JaMeBa Zonnepanelen tot stand, indien dit door JaMeBa Zonnepanelen is bevestigd en aan de klant is medegedeeld.

3.4. Levering van de producten geschiedt, tenzij anders is aangegeven in de offerte, binnen circa zes weken na ontvangst door JaMeBa Zonnepanelen van de eerste aanbetaling, zoals aangegeven in de offerte. De door JaMeBa Zonnepanelen genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging is JaMeBa Zonnepanelen bevoegd om de leveringstermijnen dienovereenkomstig aan te passen.
3.5. Indien de klant niet aanwezig is op de overeengekomen datum van aflevering of van een installatieafspraak, dan wel sprake is van verhindering aan de zijde van de klant op de datum van de gemaakte installatieafspraak, daaronder begrepen het niet ter beschikking hebben van voldoende geschikte opslagruimte van producten, is de klant aan JaMeBa Zonnepanelen een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen (totaal) prijs. JaMeBa Zonnepanelen zal dan in dat geval met de klant een nieuwe installatieafspraak of datum voor levering maken. JaMeBa Zonnepanelen is gerechtigd om eerst betaling van de boete te verlangen, alvorens tot het maken van een nieuwe afspraak voor installatie of levering over te gaan.

Artikel 4: Prijs en betaling
4.1. De klant is de aan JaMeBa Zonnepanelen de prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evident onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door JaMeBa Zonnepanelen worden gecorrigeerd.
4.2. Tenzij anders overeengekomen is de prijs door de klant verschuldigd, in die termijnen zoals gespecificeerd in de offerte. Betalingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum aan JaMeBa Zonnepanelen te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
4.3. JaMeBa Zonnepanelen is gerechtigd haar producten in gedeelten aan de klant te leveren en de geleverde gedeelten apart aan de klant te factureren.
4.4. In het geval dat een klant zijn betalingsverplichtingen jegens JaMeBa Zonnepanelen niet (tijdig) nakomt, is de klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is JaMeBa Zonnepanelen onverminderd haar overige rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag een rente van 12% per jaar in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag der algehele en integrale voldoening.
4.5. Indien JaMeBa Zonnepanelen na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is JaMeBa Zonnepanelen gerechtigd haar prestaties ten behoeve van de klant zonder nadere ingebrekestelling op te schorten en is de klant de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. voor zover de klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt JaMeBa Zonnepanelen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekenend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na
het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf dag liggende na de dag van aanmaning door de klant wordt voldaan.
b. voor zover de klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt JaMeBa Zonnepanelen aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag gelijk
aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
c. bij een te late betaling door de klant, is JaMeBa Zonnepanelen gerechtigd om een rentepercentage van 12% per jaar bij de klant in rekening te brengen vanaf vervaldatum factuur.
4.6. JaMeBa Zonnepanelen is gerechtigd zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze zekerheidsstelling uitblijft, is JaMeBa Zonnepanelen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom voor alle door JaMeBa Zonnepanelen aan de klant geleverde producten, blijft bij JaMeBa Zonnepanelen, zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens JaMeBa Zonnepanelen heeft voldaan.
5.2. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de klant is overgegaan, mag deze één of meerdere producten niet vervreemden of met enig beperkt recht bezwaren, zonder uitdrukkelijke toestemming van JaMeBa Zonnepanelen.
5.3. In geval van faillissement, surseance van betaling, van toepassing verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of beslaglegging (van de onroerende zaak) dient de klant de curator of beslag leggende partij mede te delen dat de producten eigendom van JaMeBa Zonnepanelen zijn.
5.4. De klant verplicht zich om, zolang de eigendom van de geleverde producten aan JaMeBa Zonnepanelen toebehoort, laatstgenoemde in te lichten indien de klant tot verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde producten zich bevinden. Tevens is de klant verplicht om de koper mede te delen, dat de producten eigendom zijn van JaMeBa Zonnepanelen.
5.5. Als de klant jegens JaMeBa Zonnepanelen in verzuim is, is laatstgenoemde gerechtigd de geleverde producten terug te halen, onverminderd de overige aan JaMeBa Zonnepanelen toekomende rechten. De klant verleent JaMeBa Zonnepanelen toestemming om de producten van haar eigendommen te verwijderen en zal JaMeBa Zonnepanelen daartoe alle gelegenheid verschaffen. JaMeBa Zonnepanelen is gehouden om de producten zonder beschadigingen aan de onroerende zaken te verwijderen.

Artikel 6: Installatie
6.1. De producten worden door de Installateur bij de klant geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is aangegeven in de offerte. De Installateur kan voorafgaand aan de installatie de plaats van de werkzaamheden inspecteren.
6.2. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of het niet tijdig treffen van voorzieningen van de zijde van de klant, althans andere oorzaken die tot de risicosfeer van de klant behoren, komen voor rekening en risico van de klant.
6.3. Indien de installatie van de producten niet door of onder verantwoordelijkheid van JaMeBa Zonnepanelen plaatsvindt, komen alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende of ondeskundig installatiewerk voor rekening van de klant en is iedere aansprakelijkheid van JaMeBa Zonnepanelen ter zake uitgesloten.
6.4. De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van de Installateur toegang verkrijgt tot de plaats van installatie en deze installatie kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren;
b. de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor normaal transport;
c. de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor opslag en montage;
d. dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten, elektriciteit, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van JaMeBa Zonnepanelen, danwel de Installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen die nodig zijn in verband met installatie van de producten;
e. passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en letsel aan personen, die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden;
f. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de producten worden geplaatst;
g. voor zover van toepassing, JaMeBa Zonnepanelen tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde goedkeuring en vergunningen, alsmede over de door de klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.
6.5. Tenzij anders overeengekomen, zal de klant zich voor ondertekening van de offerte hebben vergewist dat de zaak waar de producten op geplaatst worden, voor plaatsing van de producten geschikt is en de constructie en draagkracht voldoende is. De klant is jegens JaMeBa Zonnepanelen aansprakelijk voor alle schade en kosten die JaMeBa Zonnepanelen mocht lijden ten gevolge van de gebreken in of onvoldoende draagkracht van die constructie.
6.6. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden, alsmede het ontbreken hiervan;
b. onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijze;
c. gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking worden gesteld;
d. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.
6.7. Tenzij anders overeengekomen, zal eventueel noodzakelijk hijs- en sleepwerk
alsmede hak-, metsel-, timmer-, schilder- en stukadoorswerk etc. steeds afzonderlijk
in rekening worden gebracht, voor zover de klant niet zelf voor de uitvoering van
deze werkzaamheden zorgdraagt.
6.8. Meer- en minderwerk, dat wil zeggen de door de klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van hetgeen is overeengekomen, zal in de vorm van een debet- of creditnota separaat met de klant worden verrekend.
6.9 JaMeBa Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor een niet werkende monitoring bij veranderen van het routernetwerk.

Artikel 7: Garanties
7.1. JaMeBa Zonnepanelen verstrekt op de door haar krachtens met de klant gesloten overeenkomst geleverde producten de garantie, zoals door haar leveranciers aan haar wordt verstrekt. De tekst van deze garanties wordt door JaMeBa Zonnepanelen aan de klant ter beschikking gesteld, danwel op eerste verzoek door haar aan de klant toegezonden.
7.2. In geval van gebreken aan de producten die onder de bedoelde garanties vallen, zal JaMeBa Zonnepanelen, ter harer keuze, deze gebreken herstellen, doen herstellen of het betrokken product of onderdeel vervangen, mits die gebreken door de klant binnen twee dagen na constatering van de gebreken aan JaMeBa Zonnepanelen zijn gemeld.
7.3. Indien JaMeBa Zonnepanelen bij nakoming van haar garantieverplichtingen producten en/of onderdelen vervangt, mag JaMeBa Zonnepanelen de vervangende producten en onderdelen zonder vergoeding behouden en worden deze eigendom van JaMeBa Zonnepanelen.
7.4. De garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan één of meerdere producten het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan JaMeBa Zonnepanelen is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik of toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het zonder toestemming van JaMeBa Zonnepanelen aanbrengen van wijzigingen en/of veranderingen aan het product, waaronder begrepen reparaties die
niet met toestemming van JaMeBa Zonnepanelen zijn verricht.
7.5. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie,
onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de
klant.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
8.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op de geleverde producten – waaronder begrepen de offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij JaMeBa Zonnepanelen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
8.2. Het is de klant niet toegestaan de producten na te maken, door te verkopen, te verhuren of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. JaMeBa Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schade anders dan in achtneming
van het in dit artikel bepaalde.
9.2. De aansprakelijkheid van JaMeBa Zonnepanelen jegens de klant, is ongeacht de grondslag hiervan, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen die aanleiding geven tot aansprakelijkheid van JaMeBa Zonnepanelen, beperkt tot het bedrag van de door de klant aan JaMeBa Zonnepanelen betaalde of op grond van de overeenkomst verschuldigde prijs. Voor zover JaMeBa Zonnepanelen op enigerlei grondslag aansprakelijk zou zijn voor een hoger bedrag aan schadevergoeding, wordt aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van JaMeBa Zonnepanelen op grond van haar polis met JaMeBa Zonnepanelen zal uitkeren, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico.
9.3. JaMeBa Zonnepanelen is niet aansprakelijk jegens de klant voor:
a. indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen of reputatieschade;
b. schade die is veroorzaakt doordat JaMeBa Zonnepanelen op uitdrukkelijk verzoek van de klant gebruik heeft gemaakt van door de klant gespecificeerde of aangeleverde materialen, danwel heeft gehandeld conform de uitdrukkelijke aanwijzingen van de klant;
c. schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of ander van buitenkomend onheil;
d. schade die is veroorzaakt door al hetgeen krachtens artikel 6:75 BW onder
overmacht wordt verstaan.
9.4. De klant vrijwaart JaMeBa Zonnepanelen tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen de eigenaar van de belendende onroerende zaak, verband houdende met de installatie, de werking en/of aanwezigheid van de producten.

Artikel 10: Overmacht
10.1. In geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW is JaMeBa Zonnepanelen gerechtigd haar diensten en prestaties op de schorten. Als de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadeloosstelling bestaat.
10.2. Als JaMeBa Zonnepanelen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk haar prestaties heeft geleverd, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel te factureren.
10.3. In geval van de in lid 1 omschreven situatie is de klant gehouden de betreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Beëindiging en ontbinding
11.1. In geval:
a. de klant één van zijn verplichtingen jegens JaMeBa Zonnepanelen niet nakomt; of
b. de klant in staat van faillissement, surseance van betaling of ten aanzien van
de klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
c. de onroerende zaak waarop de producten zijn geplaatst door derden in beslag wordt genomen, wordt geveild dan wel op andere wijze uit het bezit van de klant raakt;
dan heeft JaMeBa Zonnepanelen het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is verreist, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijke te ontbinden, onverminderd alle andere wettelijke en contractuele bevoegdheden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2. Ten aanzien van geschillen is de rechter in het Arrondissement Midden-Nederland
bevoegd, onverkort de keuze van JaMeBa Zonnepanelen om het geschil naar haar keuze voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de klant.

Artikel 13: Wijzigingen in algemene voorwaarden
13.1. JaMeBa Zonnepanelen is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzingen zullen eerst in werking treden nadat deze schriftelijk aan de klant kenbaar zijn gemaakt en door de klant zijn geaccepteerd.